Koppar

SAMedical® Copper Tubes
- Teknisk specifikation
- Hantering av medicinska kopparrör
- Bockning och bockningsegenskaper
- Skyddsgaslödning och lodrekommendationer

rr i bad omslag format

SAMedical® Copper Tubes

Amon AB har, i samarbete med Cupori Copper products, utvecklat en tillverkningsmetod som innebär ett genombrott i framtagning av ämnesmaterial för bockningsvänliga medicinska kopparrör.  Vi kallar produkten för SAMedical® Copper Tubes.

SAMedical® följer standarden SS-EN 13348, har hårdhet R290 och renhet enligt SIS HB 370, d.v.s. kvarvarande mängden kolväteföreningar (oljerester) överstiger inte 2.5 mg/m² på invändiga ytor.

 

Fördelen med SAMedical® Copper Tubes

Fördelarna är uppenbara; avsevärt förkortade installationstider med snabbt genomförd kallbockning, istället för tidskrävande kapning och sammanfogning med kapillarrör böj eller vinklar med hårdlödning och strömmande skyddsgas. Man erhåller en avsevärd besparing i materialinköp av kapillarrör böjar och vinklar för dimensioner upp t.o.m. 35 mm, detta utöver tidsvinst i uppsättningsarbetet.

SAMedical® Copper Tubes kan erhållas i dimensioner från 8 mm till 108 mm i 5 meters längder. SAMedical® kan även levereras i längder av 2.5 meter för snabb leverans och bättre transportekonomi.

 

Fogning av kopparrör i medicinska gasanläggningar och andra högrena användningsområden kräver hårdlödning med silverfosforkopparlod med nitrogen som skyddsgas inuti rörledningen. Skyddsgaslödning kan bara utföras, om anläggningen skall kunna godkännas, av personer med erforderlig och certifierad utbildning.

 

Koppar som material

Standarderna SS-EN 13348 definierar att råmaterialet till kopparrör skall vara minst 99,90 % syrefri desoxiderad koppar. Anledningen till att kopparrör vanligen tillverkas av syrefri koppar är att denna är okänslig för vätesprödhet. Detta är ett något som skulle kunna inträffa om rören utsätts för vätehaltig atmosfär vid temperaturer över 400°C.


Det finns inga bra argument för att inte använda kopparrör. Kopparrör har använts så länge att vi vet hur materialet fungerar. Kopparrör kan användas till det mesta, från ångledningar till kylledningar och medicinska gaser.


Kopparens naturliga hårdhet gör att man kan installera kopparrör både vertikalt och horisontellt utan att riskera deformering. Rördragningar med kopparrör är hållbara!
Eftersom kopparrör är neutrala mot gnistbildning är koppar det naturliga valet för bensin- och gasledningar. Kopparrör används inom sjukvården för att transportera medicinska d.v.s. läkemedelsgaser. För att de medicinska gaserna inte skall bli förorenade krävs en extremt ren inneryta. Våra kopparrör, SAMedical® Copper tubes, motsvarar de krav på renhet som finns i SIS HB 370 (Sverige och Norge) samt EN 13348 (i övriga Europa).


Koppar behåller sitt värde. Koppar, och därmed kopparrör, har ett väl fungerande system för återvinning sedan många decennier. Koppar kan återvinnas hur många gånger som helst, faktum är att 80% av all koppar som brutits sedan bronsåldern fortfarande är i bruk!

 

SAMedical - Teknisk specifikation

 

Materialintyg

SAMedical® Copper tubes är av koppar tillverkade enligt SS-EN 13348 och är hårdbearbetade (R290) i dimensioner upp till 108 mm, samt SS-EN 1254 för kapillärrördelar.

 

Märkning

CE-märkning och försäkran om överensstämmelse - SAMedical® kopparrör och rördelar avsedda för användning i medicinska gasanläggningar och liknande, kravställda, industriella användningsområden är CE-märkta.

I enlighet med Läkemedelsverkets utskrift av 2006 01 09 klassificeras produkter till klass: IIa enligt regel 2.  Bilaga 1. Amon AB försäkrar att ovanstående produkt/produkter uppfyller tillämpliga krav i lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom även kraven i Medicintekniska direktivet 93/42 EEC.

Renhet

SAMedical® Copper tubes och rördelar är avfettade enligt de krav som finns i SIS Handbok 370. D.v.s. kvarvarande mängden kolväteföreningar (oljerester) överstiger inte 2.5 mg/m² på invändiga ytor.

Ladda ner tryckberäkning för kopparrör

 

 

Hantering av SAMedical medicinska kopparrör

 

Lagerplats

Rör för medicinska gasanläggningar skall lagras separerade från andra rör, så att förväxling med vanliga VA-rör och icke bockningsbara medicinska kopparrör ej kan ske. SAMedical® Copper Tubes skall lagras torrt, dammfritt och frostfritt under tak. SAMedical® Copper Tubes skall behållas skyddsproppade till dess de skall monteras.

 

Installation

Återförslut SAMedical® Copper Tubes med de medföljande rörlocken efter kapning. Vid installation skall SAMedical® Copper Tubes alltid renblåsas från lösa partiklar med hjälp av andningsluft. Spånbrytande verktyg får ej användas vid kapningen!

 

Bockning och bockningsegenskaper

Amon AB har, i samarbete med Cupori Copper products,  utvecklat en tillverkningsmetod som innebär att SAMedical® Copper Tubes är utomordentligt bockningsbara i kallt tillstånd.

Med handverktyg kan dimensioner upp till 22 mm kallbockas. Med elektriskt bockverktyg kan dimensioner t.o.m. 35 mm kallbockas. All bockning, varm eller kall, medför emellertid deformation av godset, t.ex. att väggtjockleken på den yttre böjradien minskar. Tester har visat att rörets väggtjocklek minskar med mellan 5% till 15%. Eftersom dessa rör, med tillstånd R290, kan kallbockas, bibehålls tryckklassning på en hög nivå. Med rätt utförd bockning och med en böjradie som inte överstiger 4 gånger rörets diameter klarar, med god marginal, samtliga dimensioner upp till 35 mm tyckklassningskrav enligt PED (Pressure Equipment Directive) för medicinska gasanläggningar även efter bockning.

Se handhavandeinstruktioner

Skyddsgaslödning – innertgaslödning

Lödning skall ske med godkänd metod för skyddsgaslödning av montör med lodlicens för fogning enligt SS 065251. Genomspolning av SAMedical® Copper Tubes med skyddsgas (nitrogen) måste ske för att inte oxider skall bildas i rören. Efter lödning skall SAMedical® Copper Tubes renblåsas med aktuell medicinsk gas för att få bort skyddsgasen (nitrogen).

 

Lodrekommendationer

Vid lödning koppar mot koppar används silverfosforkopparlod med 5% silver utan flussmedel. Lödning koppar mot mässing, bronser eller rödgods erfordrar ett flussmedel och högre silverhalt (55%) på lodet. Kadmium får ej förekomma vid lödning av medicinska gassystem! Flussmedel får ej vara organiska!